ตัวชี้วัดย่อย : เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ - รอยแยก (SOE65)